STAVEBNÍ POVOLENÍ 2. ČÁST

Požadované dokumenty pro získání stavebního povolení

Jednoduchá a univerzální cesta k získání stavebního povolení nebo územního rozhodnutí neexistuje. Nelze tedy konstatovat: „Budete potřebovat toto stanovisko a toto vyjádření od těchto institucí“. Vždy se vychází z místních podmínek. Ty mohou navíc být ve stejném městě, obci a dokonce i čtvrti velmi rozdílné, protože vycházejí z dané lokality.

Už při hledání pozemku máte představu o tom, jaký dům by vám vyhovoval. Ne vždy je však vaše představa realizovatelná na daném pozemku i když to na první pohled nemusí být zřejmé. Problém nemusí představovat ani tak rozhodnutí stavebního úřadu (ten nemusí mít z principu pro stavbu žádné námitky), ale další vlivy. Realizaci Vašeho záměru totiž ovlivňuje také například:

 • přístupová cesta na vašem pozemku – vchod do domu (vjezd do garáže)
 • orientace světových stran – kde bude jižní a severní strana domu
 • frekvence využitelnosti blízkých komunikace (není vhodné mít např. velké prosklení a obytné místnosti směrem k frekventované silnici, což by jistě byl i problém pro získání stavebního povolení)

Zvážit a promyslet tyto a další aspekty je důležité zejména pro Váš budoucí komfort při bydlení. Jejich podcenění může v budoucnosti znamenat např. nadměrný hluk, komplikace s přístupem na pozemek, potíže se sousedy apod.

V případě, že jste se pro pozemek rozhodli a je tak pro Vaší stavbu vyhovující, postupujete do další fáze. Na příslušném stavebním úřadu Vám sdělí, jaké dokumenty jsou zapotřebí pro získání stavebního povolení nebo oznámení stavby.

Příklad možných požadovaných dokumentů pro získání stavebního povolení

Stavební úřad může vyžadovat následující podklady, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a další podklady:

 • Vyjádření obce k uložení sítí, ke sjezdu na pozemek (z hlediska vlastníka pozemků), souhlas se stavbou
 • Rozhodnutí (vyjádření) příslušného silničního úřadu k napojení pozemku (stavby) na místní komunikaci a uložení sítí do místní komunikace
 • Závazné stanovisko vyššího silničního úřadu – k územnímu projednání stavby a ke sjezdu na pozemek
 • Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí (příp. souhrnné stanovisko odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu – platí převážně pro velké stavby)
 • Závazné stanovisko – souhlas s odnětím půdy ze ZPF (Zemědělský půdní fond) – odbor životního prostředí (podle vyjádření v souhrnném vyjádření)
 • Závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa (50 m) – odbor životního prostředí (podle vyjádření v souhrnném vyjádření)
 • Doklad o hodnocení radonového rizika.
 • Hydrogeologický posudek (k umístění studny, nebo vsakovací jímky)
 • Stanovisko  Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy, s.p. atd
 • Stanovisko vlastníka toku (např. Povodí Labe, s.p., Vodohospodářská zemědělská správa, oblast Povodí Labe, atd.)
 • Vyjádření správce toku k zaústění přečištěných vod z ČOV, nebo dešťových vod. (pokud jsou tyto vody svedeny do vodoteče)
 • Stanovisko správy CHKO (pokud se stavba nachází na území chráněné krajinné oblasti)
 • Stanovisko Vojenské stavební a ubytovací správy
 • Stanovisko Krajské hygienické stanice
 • Stanovisko Hasičského záchranného sboru
 • Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k napojení a zásobování el. energií, dále vyjádření k PD (projektové dokumentace)
 • Vyjádření RWE Zákaznické služby s.r.o. k napojení a zásobování plynem, dále vyjádření k PD
 • Vyjádření vodovodů a kanalizací k zásobování pitnou vodou a odkanalizování, dále vyjádření k PD
 • Vyjádření provozovatele (vlastníka) telekomunikační sítě k napojení. (Telefónica O2 Czech republic, a.s., eventuelně. jiný operátor)
 • Vyjádření správce veřejného osvětlení – při napojení na síť VO
 • Vyjádření – Dopravní podnik města (ochranné pásmo tramvají, trolejbusů –  zásahy do komunikací s provozem MHD)
 • Souhrnné stanovisko – České dráhy, a.s. – k umístění stavby v ochranném pásmu dráhy (60 m od osy koleje)
 • Souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy (včetně tramvaje) – Drážní úřad Praha, sekce stavební
 • Stanovisko – Ministerstvo zdravotnictví ČR – český inspektorát lázní a zřídel (při umístění stavby v jejich ochranném pásmu)
 • Vyjádření – Úřad pro civilní letectví (ochranné pásmo letiště, stožáry, antény, výškové stavby)
 • Stanovisko – ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek obálky budovy) podle novely energetického zákona číslo 177/2006 Sb., který je podrobně upraven vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (průkaz energetické náročnosti budovy musí být vypracován oprávněnou osobou podle technické normy ČSN 73 0540).

 

Doklady o existenci podzemních vedení a zařízení mohou být vyžadovány např.:

 

 • ČEZ Distribuce, a.s.,
 • ČEZ ICT Services, a.s.,
 • RWE Distribuční služby s.r.o.,
 • Vodovody a kanalizace a. s., podle kraje
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • Vodafone Czech Republic, a.s.,
 • UPC Česká republika a.s.,
 • GTS Novera, a.s.,
 • Česká republika – Ministerstvo vnitra, Policie ČR,
 • Radiokomunikace a.s.,
 • ČD-Telematika, a.s.,
 • Správce veřejného osvětlení
 • Obecní (obvodní) úřad v místě stavby – vyjádření k sítím ve správě obce (veřejné osvětlení apod. )

Případně další rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení, souhlasy či jiná opatření dotčených orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními předpisy či místními zvyklostmi. Poznámka: Rozsah jednotlivých vyjádření může být upřesněn před podáním návrhu.

Závěr

Jak bylo řečeno v úvodu „Jednoduchá a univerzální cesta neexistuje“. Získání stavebního povolení vyžaduje Vaší velkou angažovanost a komunikaci se stavebním úřadem. Výše uvedené velké množství dokumentů, se liší podle dané lokality a požadavků stavebního úřadu. Přejeme Vám pevné nervy v cestě za Vaším snem – vlastním domem.

 

Řešíte stavební povolení ?

Nevíte na koho se obrátit ? Jak získat konkrétní dokument ? Vložte poptávku a doporučíme Vám společnosti, které Váš problém vyřeší.

Vložit poptávku

Poslední články

Image
Odhad nemovitosti 26.01.2019

Jsou situace, kdy chceme vědět, kolik stojí určitý dům či byt. Třeba když uvažujeme o nákupu nebo prodeji nemovitosti, potřebujeme nejprve získat…
Přečíst článek


Image
Hypotéky v roce 2019 27.12.2018

Říká se, že kdo má židli, bydlí. Pokud vám ale nespadne do klína tučné dědictví, nejste rentiér nebo nemáte extra lukrativní zaměstnání, na vlastní…
Přečíst článek


Image
Jak postavit dům ? 02.10.2018

Chcete stavět dům a nevíte jak na to? Jak vybrat pozemek, komu zadat návrh, jaká povolení jsou třeba nebo jak vybrat dodavatele? Stavba domu je…
Přečíst článek