ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) máme povinnost Vás informovat o Vašich právech a způsobu zacházení s informacemi, které jste nám poskytli.

Vaše údaje jsou telefonicky nebo emailově aktualizovány až do Vašeho odvolání nebo ukončení Vašeho stavebního záměru, či stavby jako takové. Omezenému okruhu našich klientů poskytujeme informace o Vašem záměru nebo stavbě, tak aby měli představu o tom, co potřebujete nebo můžete potřebovat.

Tito klienti Vás následně na základě svého uvážení a Vámi poskytnutých informací mohou kontaktovat jak telefonicky, tak emailem. Kontaktovat Vás mohou lidé nebo firmy, které předpokládají, že jejich nabídka pro Vás bude prospěšná nebo Vás jen seznámí s výhodnou nabídkou produktů.

Věříme, že Vaše práva jsou to nejdůležitější, s čím máte být seznámeni, a proto Vám je uvádíme jako první v „lidském“ podání. Máte:

 

Vaše detailně popsaná práva naleznete níže v textu potřebném pro splnění legislativy GDPR.

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je AMA s. r. o., IČO: 613 27 557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
  email: info@amamarketing.cz
  telefon: 484 847 800
 3. Osobními údaji se rozumí informace o Vás na základě, kterých je možné zjistit, kdo vlastně jste, například:  jméno, telefon, adresa email apod.
 4. Správce provozuje aplikaci Registr Stavebních Projektů (dále jen „RSP“) s přístupem pro registrované uživatele (Klienty správce) (stránka služby http://www.investice-projekty.cz),  Účelem služby je poskytování informací o připravovaných a realizovaných stavebních akcích v České republice (zejména pro subjekty podnikatelské a případně státní sféry – dále jen „klienti správce“). V uzavřeném systému  jsou poskytovány mimo jiné kontaktní údaje na zhotovitele staveb, dodavatele jednotlivých částí staveb a projektů a odpovědné osoby, kterými jsou vždy podnikatelské subjekty včetně kontaktů na kontaktní osoby těchto subjektů a případně nepodnikatelské subjekty.
 5. Správce dále provozuje službu pro stavebníky rodinných domů (stránka služby http://www.budeme-stavet.cz ), která umožňuje vložit záměr nebo poptávku stavebníka s účelem získat nabídky materiálů, služeb a prací spojených jak s výstavbou tak vybavením RD.
  Cílem je i zprostředkování informací o nových řešeních a materiálech pro stavebníky, stejně jako zprostředkování nabídek projektantů, stavebních firem nebo dodavatelů pro stavebníky RD.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal při aktualizaci Vašeho záměru, či stavby.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a Váš souhlas se zpracováním pro účely provozování databáze stavebníků rodinných domů.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • informování Klientů aplikace RSP správce,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
  • provozování aplikace RSP včetně stavebníků rodinných domů a služby poskytování a odběru obchodních informací.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu; po uplynutí této doby mohou být údaje dál zpracovávány pouze v případě, že jste udělili nový souhlas.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • klienti správce využívající službu na základě rámcové smlouvy o poskytování a odběru obchodních informací využívající aplikaci RSP na základě platné registrace respektive obchodního vztahu.
  • odpovědní zaměstnanci společnosti správce
  • případně právní, ekonomičtí a daňoví poradci správce, účetní subjekt nebo pracovníci zajišťující technický provoz celkového řešení služby 
 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, každý uživatel má své heslo do Informačního systému, Administrátorské účty pro správu serveru zabezpečeny komplexními hesly,  server se při odchodu z pracoviště uzamyká, počítačová síť je chráněna firewallem a dalšími řešeními včetně šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. K údajům v aplikaci RSP a databázi stavebníků rodinných domů mají přístup registrovaní zákazníci správce. To platí obdobně pro službu poskytování a odběru obchodních informací.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.