STAVEBNÍ POVOLENÍ NEBO POUZE OHLÁŠENÍ ?

Stavební povolení nebo jen ohlášení ?

Z hlediska Vašich stavebních prací mohou v principu nastat 3 možnosti jakým způsobem musíte Váš záměr nahlásit stavebnímu úřadu.

 

Bez ohlášení

Doplněno 5.10.2010

Reagujeme na komentář čtenářky paní Ing. Martiny Švecové. Ta v komentáři k článku mimo jiné píše:

Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení vyžadují vyřízení  územního souhlasu (§96, zák.183/2006Sb.). Stavebnímu úřadu se předkládá jednoduchý technický popis záměru, situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a další jednoduché výkresy dokumentující technické řešení, vzhled stavby apod. Kromě toho je potřeba získat a stavebnímu úřadu doložit souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí.

Děkujeme za podnět a proto znovu opakujeme a důrazně doporučujeme – Při jakémkoliv stavebním záměru navštivte stavební úřad a informujte se na potřebné dokumenty a povolení. Předejdete tím nedorozumění a komplikacím.

Jedná se o nejjednodušší variantu, kdy nepotřebujte žádné povolení a nemusíte nic hlásit stavebnímu úřadu. Tato varianta platí pro přesně specifikované stavební práce. Jedná se např. o udržovací práce jako jsou různé nátěry, opravy omítek, výměny podlah, výměny střešní krytiny apod.

Jejich přesný výčet stanovuje stavební zákon 183/2006 Sb., konkrétně § 103 (Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení)

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) budovy, a to:

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů
 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)
 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení
 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky
 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to:

 1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy
 2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy
 3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla
 4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy
 5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody
 7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
 8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to:

 1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů
 2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m
 3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m
 4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely
 5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby
 6. stožáry pro vlajky
 7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást
 8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2
 9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2
 10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích
 11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou

d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to:

 1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze
 2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m
 3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu
 4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla
 5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy
 6. ploty
 7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky
 8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou

f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to:

 1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími
 2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3
 3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí
 4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol
 5. stavby mostních vah,

g) ostatní stavby a zařízení, a to:

 1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů
 2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo
 3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení
 4. propustky na účelových komunikacích
 5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Ohlášení stavebnímu úřadu

Ačkoliv termín „ohlášení“ zní jednoduše, je potřeba předložit řadu dokumentů. Nejlépe uděláme, když si na příslušném stavebním úřadě zjistíme jaké dokumenty budou úředníci vyžadovat.

Ohlášení budeme potřebovat například pokud stavíme rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, také musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura. Stejně jako v případě stavebního povolení se přikládá projektová dokumentace a je třeba zajistit odborný stavební dozor.

Správní řízení neprobíhá.

Kolaudace není třeba, stačí jen oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu.

Ohlášení je bez poplatku. Formulář pro ohlášení je možno stáhnout ze stránky ministerstva pro místní rozvoj.

Lhůta na vyřízení činí 40 dnů.

Přílohy k ohlášení

 • doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
 • seznam a adresy vlastníků sousedních staveb
 • doklad o o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb
 • u staveb prováděných svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit provádění stavby
 • doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor
 • projektová dokumentace v jednom vyhotovení
 • územně plánovací informace, uzemní souhlas pouze u určitých druhů staveb
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí, stavbou dotčeny ( památkový úřad)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat viz. seznam ve formuláři E4 (např vlastníci sítí, elektrické, vodovodní ..).
 • stavební úřad však může, podle místní situace vyžadovat i další přílohy

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení, jedná se také o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. Je třeba také absolvovat územní řízení a územní rozhodnutí.

Projektová dokumentace se přikládá stejného rozsahu jako k ohlášení.

Správní řízení se provádí.

Stavba podléhá kolaudačnímu řízení.

Poplatek je vybírán ve výši 300 Kč

Lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

Přílohy ke stavebnímu povolení

 • doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
 • projektová dokumentace ve 2-3 vyhotoveních – informujte se na stavebním úřadě
 • plán kontrolních prohlídek stavby – předložíte návrh harmonogramu důležitých fází stavby
 • informace o splnění podmínek dotčených orgánů
 • doklady o jednání s účastníky řízení – než podáte žádost o stavební povolení, získejte prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Souhlas sousedů nám usnadní stavební řízení.
 • územní rozhodnutí či územní souhlas, pouze pokud je to nutné
 • závazná stanoviska dotčených orgánů – určí Vám stavební úřad
 • stanoviska vlastníků sítí a komunikací na které se stavba bude napojovat

Příklady kdy je třeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení.

 

Půdní vestavba

Pokud hodláte upravit podkroví ve starším domě na obytné místnosti, určitě budeme muset podat ohlášení ve změně užívání stavby. V případě, že nechcete zasahovat do nosné konstrukce, a nijak výrazně neovlivníte vzhled domu bude stačit jen ohlášení. V okamžiku, kdy zasahuji do nosných částí krovu, či měním vzhled střechy, už bude třeba stavebního povolení.

Úpravy komínu a stavba krbu

Pro dům,který podléhá svojí velikostí ohlášení nám bude postačovat ohlášení. V případě, že se jedná o větší dům budeme potřebovat stavební povolení.

Zateplení a fasáda

V případě zateplování také provádíme novou fasádu, pokud použiji stejný odstín barvy jako původní není třeba ani ohlášení. V případě větších domů, složitějších fasád a použití jiných odstínů barvy budeme muset mít stavební povolení.

Rekonstrukce a oprava domu

Záleží jak velkého rozsahu oprava či rekonstrukce domu je. Pokud budete zasahovat do nosné konstrukce a měnit podkroví a tím podmínky pro požární bezpečnost nebo výměra domu přesáhne 150 m2 určitě budete stavební povolení potřebovat. U domu, kde výměra splňuje podmínky ohlášení bude postačovat ohlášení.

Oprava či výměna střechy

Pokud jen měníte střešní krytinu za novou, která vypadá jako původní, není třeba o o nic žádat. Pokud však budete měnit či opravovat krov u domů, které jsou větší plochy než podmínky ohlášení, budete muset žádat o stavební povolení.

Měníte jen okna

V případě, že necháte vyrobit nová okna, která budou vzhledově stejná jako ta původní, není třeba nic ohlašovat. Jestliže se nová okna liší od původních, čeká vás ohlášení.

Bydlení ze stodoly

Přidáte okna, přivedete inženýrské sítě, uděláte příčky. Budete potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí, budete muset rovněž podat oznámení o změně užívání stavby.

Nástavba a přístavba domu

Pokud výsledná stavba bude větší než zmiňovaných 150 m2 a vyšší než dvě nadzemní podlaží, je třeba stavební povolení. Pokud menší, bude postačovat jen ohlášení.

Rekonstrukce domu

V případě, že vlastníme či koupíme starší dům a rozhodneme se pro kompletní rekonstrukci, představující výměnu oken, zateplení fasády, výměnu střechy, síťové rozvody a posuny některých příček.  Pokud dům překračuje rozměry pro ohlášení, je třeba žádat o stavební povolení.

Řešíte stavební povolení ?

Nevíte na koho se obrátit ? Jak získat konkrétní dokument ? Vložte poptávku a doporučíme Vám společnosti, které Váš problém vyřeší.

Vložit poptávku

Poslední články

Image
Odhad nemovitosti 26.01.2019

Jsou situace, kdy chceme vědět, kolik stojí určitý dům či byt. Třeba když uvažujeme o nákupu nebo prodeji nemovitosti, potřebujeme nejprve získat…
Přečíst článek


Image
Hypotéky v roce 2019 27.12.2018

Říká se, že kdo má židli, bydlí. Pokud vám ale nespadne do klína tučné dědictví, nejste rentiér nebo nemáte extra lukrativní zaměstnání, na vlastní…
Přečíst článek


Image
Jak postavit dům ? 02.10.2018

Chcete stavět dům a nevíte jak na to? Jak vybrat pozemek, komu zadat návrh, jaká povolení jsou třeba nebo jak vybrat dodavatele? Stavba domu je…
Přečíst článek